Algemeen
Doelstelling bedrijfshulpverlening (BHV) met AED – basis / herhaling
bedrijfshulpverlening basis of herhaal met AED
Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (bhv’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Een bhv’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een bhv’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Introductie
In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal bhv’ers niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal bhv’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. Nadere toelichting is te vinden in de Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid.
De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als bhv’er optreden. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken kan overnemen. Als een organisatie bhv’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen op gebied van bhv ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) wanneer er zich een ongeval voordoet.

Voor wie
Personen die deel uitmaken van een BHV-organisatie en de kennis middels deze opleiding op peil moeten/willen houden.

Vooropleiding
Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om de opleiding bedrijfshulpverlening te volgen. Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarden. Alles wat je moet weten is in het lesplan opgenomen.

Certificaat
De opleiding wordt afgerond met een theorie-toets (multiple choice) en een praktijkbeoordeling over de onderwerpen die behandeld zijn. Bij gebleken geschiktheid ontvangt de deelnemer een NIBHV diploma met een geldigheid van 1 jaar. Voor deelnemers die laag geletterd zijn kan de theorie-toets ook in beeldvorm worden afgenomen zonder meerkosten. Het is ook mogelijk om tegen meerkosten een NIBHV examen af te leggen.

Duur / Locatie
1 Dag, respectievelijk 7 uur uitgevoerd in Montfoort of bij u op locatie (informeer naar de mogelijkheden via het reactieformulier).

Maximaal aantal deelnemers
Per docent theorie als praktijk: 16 deelnemers

Inhoud
Inhoud bedrijfshulpverlening (BHV) met AED – basis / herhaling
Onderwerpen die onder meer aan bod komen tijdens het onderdeel eerste hulp:

Het gaat om de meeste noodzakelijke hulp die moet worden verleend bij personen wier gezondheid of veiligheid wordt bedreigd. Om dit goed te kunnen doen, wordt volgens een vast systeem gewerkt. Eerst het slachtoffer beoordelen, daarna concluderen wat er aan de hand is en vervolgens de juiste maatregelen nemen. De BHV’er probeert te voorkomen dat de toestand van het slachtoffer verslechtert. Aan de orde komen: reanimeren, handelen van de bedrijfshulpverlener bij shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken, ontwrichtingen en oogletsels.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen tijdens het onderdeel communicatie:

De BHV’er werkt samen met externe hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance-verpleegkundigen en politie). De BHV’er begeleidt hen naar de plaats van het incident en geeft informatie over het incident of de maatregelen die al zijn genomen. In hoofdstuk 2 staat de communicatie tijdens een incident centraal.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen tijdens het onderdeel brand:

Een BHV’er wordt opgeleid om een beginnende brand te blussen. Om dat goed te kunnen doen is enig inzicht nodig in de ontwikkeling van een brand. In hoofdstuk 3 beschrijven we het ontstaan van een brand. Ook komt aan de orde hoe je een brand kunt blussen en met welke gevaren je rekening moet houden.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen tijdens het onderdeel ontruiming:

Een BHV’er zorgt dat een ontruiming soepel verloopt. Om een ontruiming te begeleiden en te controleren of niemand is achtergebleven moet hij inzicht hebben in de werking van een ontruimingsplan. Ook moet hij weten wat er in een dergelijk geval van hem wordt verwacht. Hoofdstuk 4 gaat in op het ontruimingsplan en de vluchtwegvoorzieningen die in een bedrijf zijn aangebracht. Ook wordt aandacht besteed aan de rol van de BHV’ers bij een ontruiming en gevaren bij een ontruiming.

Planning
Data open inschrijving BHV cursus.

Datum 2020

januari        dag             Locatie               cursus

Donderdag  18-01   Montfoort   BHV herhaling

Donderdag  30-01   Montfoort   BHV herhaling

februari      dag             Locatie               cursus

Donderdag  13-02   Montfoort   BHV herhaling

Zaterdag      15-02   Montfoort   BHV herhaling

Donderdag  27-02   Montfoort   BHV herhaling

maart          dag             Locatie               cursus

Donderdag  12-03   Montfoort   BHV herhaling

Zaterdag      14-03   Montfoort   BHV herhaling

Donderdag  26-03  Montfoort   BHV herhaling

april             dag             Locatie               cursus

Donderdag  09-04   Montfoort  BHV herhaling

Zaterdag      11-04   Montfoort   BHV herhaling

Donderdag  23-04   Montfoort   BHV herhaling

mei               dag             Locatie               cursus

Donderdag  07-05   Montfoort   BHV herhaling

Donderdag  09-05   Montfoort   BHV herhaling

Zaterdag      28-05   Montfoort   BHV herhaling

juni              dag             Locatie               cursus

Donderdag  04-06   Montfoort   BHV herhaling

Zaterdag      06-06   Montfoort   BHV herhaling

Donderdag  18-06   Montfoort   BHV herhaling

juli                dag             Locatie               cursus

Donderdag  02-07   Montfoort   BHV herhaling

Zaterdag      04-07   Montfoort    BHV herhaling

Donderdag  16-07   Montfoort   BHV herhaling

september  dag             Locatie               cursus

Donderdag 09-09   Montfoort   BHV herhaling

Donderdag  24-09   Montfoort   BHV herhaling

Zaterdag      26-09   Montfoort    BHV herhaling

oktober       dag             Locatie               cursus

Donderdag  08-10   Montfoort   BHV herhaling

Donderdag  22-10   Montfoort   BHV herhaling

Zaterdag      24-10-19   Montfoort    BHV herhaling

novenber   dag             Locatie               cursus

Donderdag  05-11   Montfoort   BHV herhaling

Donderdag  19-11   Montfoort   BHV herhaling

Donderdag  21-11   Montfoort   BHV herhaling

december   dag             Locatie               cursus

Donderdag  03-12   Montfoort   BHV herhaling

Donderdag  17-12   Montfoort   BHV herhaling

Zaterdag      19-12   Montfoort    BHV herhaling

1 dag: € 149,00,-
7 uur registratie bij het CCV voor beroepschauffeurs, zie tabblad code 95: € 25,00
Lunch: inclusief
Lesboek: exclusief, los bestelbaar € 25,00
Opmaak digitaal instituut certificaat

Offerte

Code 95
Over code 95
Deze opleiding is door Scholten BHV gecertificeerd bij het CCV in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs.
Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum) die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig.

Europese Richtlijn
Code 95 is verplicht in de Richtlijn vakbekwaamheid. In deze Europese Richtlijn staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. De Richtlijn geldt voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken.

#. Onderwerp Toelichting
1. Registratienummer en naam U21-1 EHBO/BHV

2. Kwalificatie docent geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp of vergelijkbaar; en
beschikt over goede didactische vaardigheden

4. Theorie

Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp;
Stoornissen in het bewustzijn;
Stoornissen van de ademhaling;
Stilstand van de bloedsomloop;
Ernstige uitwendige bloedingen;
Shock;
Uitwendige wonden;
Brandwonden;
Kneuzing en verstuiking;
Ontwrichting en botbreuken;
Oogletsels;
Vergiftiging;
Elektriciteitsongevallen;
Letsels door koude;
Letsels door warmte;
Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer op arbeidsongevallen (Doelstelling RVB);
Fysieke risico’s kunnen voorkomen (Doelstelling RVB);
Noodsituaties kunnen beoordelen (Doelstelling RVB).

Praktijk

Vervoer over korte afstand;
Verband- en hulpmiddelen;
Het menselijk lichaam;
Reanimatie en gebruik AED;
Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer op arbeidsongevallen (Doelstelling RVB);
Fysieke risico’s kunnen voorkomen (Doelstelling RVB);
Noodsituaties kunnen beoordelen (Doelstelling RVB).

5. Vrije ruimte Suggesties voor vrije ruimte:

Inzet lotusslachtoffers;
Gebruik Oranje Kruisboekje als naslagwerk.

6. Maximum aantal deelnemers Per docent theorie: 16 deelnemers, per docent praktijkoefening: 16 deelnemers

7. Randvoorwaarden

Training kan in dagdelen aangeboden worden;
Vrije ruimte maximaal 1,5 uur per cursusdag.

8. Waarde nascholing en minimale opleidingsduur Maximaal 7 uur